Официални правила и условия на томболата “Играй и спечели двудневен билет за SERP Conf. 2024 International”

1. Организатор
Организатор на настоящата игра е „Серпакт“ ЕООД – гр. Свиленград 6500, ул.”Крайречна” No 19, ап. оф. 6., ЕИК 202477340.

2. Период на провеждане
Играта се провежда от 23 февруари, 2024 г. до 15 март, 2024 г. включително.

3. Дефиниции
Настоящите правила съдържат следните дефиниции и понятия, които се използват в текста на условията:

 • „Организатор“ е „Серпакт“ ЕООД, ЕИК 202477340.
 • “Игра” е промоционално събитие, провеждано през периода описан в т.2, в който регистрирани Участници имат възможност да спечелят Награда, спазвайки Условията за участие и Общите условия на SERP Conf, предлагано на интернет сайта https://serpconf.com/.
 • „Участник“ в Играта е всяко физическо лице над 18 години, което се включи в Играта чрез регистрация с лични данни, предлагано на интернет сайта https://serpconf.com/ и което изпълнява условията на настоящите правила.
 • „Условие за участие“ представлява всяко условие, определено от организаторите, при изпълнението на което, Участниците ще могат да участват при разпределянето на Наградите, съгласно условията на настоящите Общи условия. 
 • „Награда“ представлява: безплатен стандартен достъп до двудневното събитие SERP Conf. 2024 International.

4. Право на участие 

 • В Играта могат да участват лица над 18 години, в периода на играта: 23.02.2024 г. – 15.03.2024 г. при изрично отбелязване на желание за участие.
 • За заявено участие се счита попълването на форма за участие в Играта.
 • Със заявено участие в Играта Участникът се съгласява да спазва Общите условия за провеждането на събитието, качени на уебсайт: https://serpconf.com/ 
 • Настоящите Условия за участие са в съотношение с Общите условия за участие от уебсайт: https://serpconf.com/ (“General terms and conditions for participation in the conference SERP Conf. 2024”) като специално към общо правило. Т.е. при отделни клаузи се прилагат настоящите правила с приоритет пред тези на Общите условия.

5. Награда и обявяване на печелившия

 • Наградaтa ще се изтегли на томболен принцип сред всички Участници, спазили условията за участие, чрез специализиран онлайн софтуер.
 • Комисията, която избира победителите, се определя от Организатора и екипът на Entrepreneurs Night Out;
 • Избраният победител ще получи съобщение от Организатора, посредством предоставения имейл адрес, като името, с което е участвал, ще бъде обявено в публикация на страницата на “Entrepreneurs Night Out”
 • Награда представлява безплатен достъп до двудневното събитие SERP Conf. 2024 International.
 • Наградата не може да бъде преотстъпвана на трети лица.
 • Организаторът ще се свърже с победителя, с цел уточняване получаването на Наградата, в рамките на 7 работни дни след изтеглянето.

6. Същност на участието в Играта

 • С участието си всеки участник потвърждава, че се е запознал и приема настоящите Условия за участие и Общи условия за участие от уебсайт: https://serpconf.com/ , като е съгласен името и публикацията му да бъдат обявени като победител на страницата на организатора.
 • За да участва в играта, потребителят трябва:
  • да отговаря на условията за участие в играта, определени с настоящите Правила.
  • да попълни форма за участие в Играта

7. Ограничения

 • Всеки потребител може да участва само един път в играта, посредством попълването на форма за участие в Играта, предлагано на интернет сайта https://serpconf.com/, и потвърждаване на участие в Играта, с което придобива качеството на Участник.
 • Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, – в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.
 • Участието в Играта е напълно доброволно, чрез потвърждаване на участие и попълване на формата за участие.
 • С участието си в Играта, всеки Участник изрично се съгласява с настоящите Условия за участие и Общи условия за участие от уебсайт: https://serpconf.com/  и приема регламента на играта, както и условията за защита на лични данни.

8. Процедури при нарушения 

 • В случай на нарушения на настоящите Условия за участие и Общи условия за участие от уебсайт: https://serpconf.com/ , Организаторът си запазва правото да прекрати участието в събитието.
 • Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които, макар и да са спазили формалните изисквания за участие, са нарушили настоящите Условия за участие и Общи условия за участие от уебсайт: https://serpconf.com/ или по друг начин възпрепятстват провеждането на Играта.

9. Oтговорност

 • Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Играта, не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от Наградите посредством използването им.
 • Организаторът не отговаря и за загубата на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини, които могат да се считат като форсмажорни обстоятелства. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират и/или управляват от Facebook, друга социална мрежа или трето лице.
 • Организаторът не носи отговорност за: дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, техническа невъзможност за регистриране в играта поради обстоятелства извън контрола на Организатора като повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, използвани по отношение на тази игра, недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях, повреда на системата на сайта и/или друга причина, извън обективния контрол на Организатора. 

10. Лични данни

 • С участието си в Играта, Участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране и провеждане на Играта, включително да предоставят тези данни на трети лица, ангажирани с организацията на Играта. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни, както и останалото действащо законодателство в областта на защита на личните данни. 
 • С участието си в играта всеки участник декларира, че част от данните, които предоставя са лични и попадат под защитата на Закона за защита на личните данни и дава съгласието си събраните данни да бъдат обработвани от Организатора или от трети страни (партньори и/или подизпълнители). При провеждането на настоящата Игра, Организаторът запазва правото си да събира и администрира личните данни на Участниците, свързани с участие в Играта. При реализирането на Играта няма да бъдат събирани допълнителни лични данни на участниците без тяхно съгласие.
 • Отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието по инициатива на участник е неоттегляемо и окончателно. Същото води до заличаване на личните данни на Участника, свързани с участието, освен необходимите за съхранение, съгласно законодателството.
 • Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта.
 • Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите Условията за участие и Общите условия, както и действащото законодателство. 
 • Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни, които не са свързани с Играта данните на Участниците.
 • Всички Участници имат правата, уредени в Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните или “GDPR”): като право на промяна на данните, на актуализация, и др.

11. Приложимо право

 • Всякакви спорове, възникнали във връзка с провеждането на настоящата игра, следва да се разрешават съобразно българското право, чрез преговори.
 • В случай, че не бъде постигнато съгласие, споровете следва да бъдат разглеждани от Софийски градски съд.

12.  Прекратяване

 • Всеки участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане.
 • Участвайки в играта, Участниците приемат да се ангажират с настоящите правила и да спазват техните условия и разпоредби. 
 • С участието си, Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

13. Други

 • Условията на настоящата игра са публикувани и достъпни за целия период на Играта на интернет сайта на Организатора – https://serpconf.com/. С регистрирането си за участие в играта участниците приемат настоящите Условия за участие и Общи условия и се съгласяват да спазват всички срокове и изисквания на играта;
 • Организаторът си запазва правото да променя и допълва настоящите условия във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на Facebook страницата на Организатора и уебсайт: https://serpconf.com/.;
 • Организаторът запазва правото си да прекрати или спре Играта на всеки етап от нейното провеждане, като уведоми Участниците на официалната страница на Организатора във Facebook. Всички участници се считат уведомени от момента на публикуването от Организатора на пост в този смисъл.
 • В случай, че някоя от разпоредбите на тези правила е или бъде прогласена за недействителна, както и в случай, че поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите клаузи на настоящите правила. Съответната празнота следва да се тълкува чрез прилагане на Общите условия.